Sada Sempozyum

10-11-12 Mayıs/May 2018

Önemli Tarihler
 • Özet ve Eser Görselleri İçin Son Tarih
 • Kabul Edilen Özetlerin ve Eserlerin İlanı
 • Son Kayıt Tarihi
 • Sempozyum- Sergi Programının İlanı
Important Dates
 • Deadline of Submission
 • Notification of Acceptance
 • Registration Deadline
 • Announcement of Programmes
Onur Konuğu - Guest of Honor
 • Turan EROL
Davetli Konuşmacılar - Keynote Speakers
 • Devabil KARA
 • Ekrem KAHRAMAN
 • Doğan KÖKDEMİR
 • Serdar ÖZTÜRK
 • Mehmet YILMAZ
 • Osman Sualp GÜREŞÇİOĞLU
 • Patrick D. FLORES
 • Sabina MUJKİC
 • Sevil DOLMACI
 • Hüsnü DOKAK
 • Gerhard HOFBAUER
İdil
Sempozyum / Sergi Yeri - Symposium / Exhibition Location

Artsürem Bilim Sanat

Aleksander Dubçek 18/B Çankaya/Ankara

 0312 446 02 78

 0530 922 90 90
İdil

Sempozyuma ve Sergiye Davet

2013 yılında “birlikte düşünebiliriz” sloganıyla kurulan SADA (Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü), ülkemizin sanat ve bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Hayatı daha anlamlı kılmak, yaşamayı yüceltmek, yaşayana güç ve tat kazandırmak için sanat vazgeçilmez bir yoldur. Her şeyin hızlıca tüketildiği bu zamanda sanat direnmeye devam ediyor. Yine de zamanı yakalayamadığımız bir çağdan geçiyoruz. Teknolojik, düşünsel, çevresel sorunlar ve yoğun tüketim yaşamımızın bütün alanlarını kirletmeye devam ediyor. İnsanlık, mevcut sorunların çözümünü bulamadan yeni sorunlarla karşılaşıyor. Değişimin hızına yetişmekte zorlanıyoruz. Bölgesel çatışmalar, siber savaşlar, ideolojik örgütlenmeler, küresel sermaye her zaman olduğu gibi yine sanat üretimini doğrudan etkiliyor. Birçok iş kolu emeğin temsilini robotlara devretme planları yaparken, bedenin, zihnin, duygunun, estetik birikimin ürünü sanat da yalnızlaştırılıyor ve bir tüketim nesnesi halini alıyor. Sanatın diğer bilimlerle olan ilişkisini güncel yaklaşımlarla ele almak için sizleri 10-11-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara-Artsürem Bilim Sanat’ta gerçekleşecek olan Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu ve Sergisine davet etmekten onur duyarız. Mayıs’ta Ankara’da görüşmek dileğiyle…

Kurullar

SEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ
 • Fırat BAŞBUĞ
  (Sada Enstitüsü)
SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ
 • Nur BİRİNCİ GEMİCİ
  (Artsürem)
SERGİ KOORDİNATÖRÜ
 • Merve ERTUŞ
  (Artsürem)
DÜZENLEME KURULU
 • Doç. Dr. Oğuz YURTTADUR
  (Selçuk Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Selçuk ULUTAŞ
  (Hacıbektaş Veli Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Özden GEZER
  (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. İbrahim YİĞİT
  (Başkent Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞAN ASLAN
  (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Dr. Selin KÖKSAL ARAÇ
  (Sada Enstitüsü)
 • Aybike TANER
  (SADA Enstitüsü)
 • Sezin BAŞBUĞ
  (Sada Enstitüsü/Ankara Üniversitesi)
SEMPOZYUM VE SERGİ DANIŞMA KURULU
 • Prof. Dr. Adnan TEPECİK
  (Başkent Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN
  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ
  (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)
 • Prof. Aydın AYAN
  (Mimar Sinan Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Güler AKALAN
  (Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Lela GELEISHVILI
  (Tiflis Devlet Üniversitesi, GÜRCİSTAN)
 • Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU
  (Akdeniz Üniversitesi)
 • Prof. Patricia RUBIN
  (New York Güzel Sanatlar Enstitüsü, ABD)
 • Prof. Yüristanbek ŞIGAYEV
  (Gapar Aytiyev Milli Sanatlar Müzesi)
 • Prof. Dr. Roza AMANOVA
  (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)
 • Prof. Karen ATKINSON
  (Kaliforniya Sanat Enstitüsü, ABD)
 • Prof. Caryn AONO
  (Kaliforniya Sanat Enstitüsü, ABD)
 • Prof. Suzanne TABATA
  (LaSalle Koleji, KANADA)
 • Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ
  (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC)
 • Doç. Anarbek İBRAYEV
  (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Çağatay AKENGİN
  (Gazi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Tuba Pınar GÜLTEKİN
  (Ege Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU
  (Akdeniz Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Okan Cem ÇIRAKOĞLU
  (Başkent Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üye. Ümit Güvendi ULUTAŞ
  (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üye. Özcan ÖZKARAKOÇ
  (Akdeniz Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üye. Erdem OĞUZ
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Konu Başlıkları / Topics

 •  Sanat ve Ekonomi-Politik
 •  (Müzik, sinema, resim, heykel, seramik, animasyon, fotoğraf ve geleneksel sanatlar bağlamında sanatın ekonomik ve politik boyutları)
 •  Sanat ve Çevre
 •  Estetik ve Sanat Felsefesi
 •  Sanat ve Tasarım
 •  Sanat Sosyolojisi
 •  Sanat Psikolojisi
 •  Antropoloji ve Sanat
 •  Arkeoloji ve Sanat
 •  İletişim Bilimleri, Medya ve Sanat ilişkisi
 •  Sanat ve Eğitim
 •  Sanat Tarihi
 •  Sanat Eleştirisi
 •  Sanat ve Göç
 •  Dijital sanat
 •  Halk sanatları
 •  Disiplinler arası diğer teorik çalışmalar
 •  Art and Economy-Politics
 •  (Economic and political dimensions of art in the context of music, cinema, painting, sculpture, ceramics, animation, photography and traditional arts)
 •  Art and Environment
 •  Aesthetics and Philosophy of Art
 •  Art and Design
 •  Sociology of Art
 •  Psychology of Art
 •  Anthropology and Art
 •  Archeology and Art
 •  Communication Science, Media and Art Relation
 •  Art and Education
 •  Art History
 •  Art Critic
 •  Art and Migration
 •  Digital art
 •  Folk art
 •  Other interdisciplinary theoretical studies

Sempozyuma Gönderilecek Bildiriler İçin Biçimsel Kurallar

 • Özet gönderiminde; bildirilerin özeti; en az 250 en fazla 500 sözcükten oluşmalıdır.
 • Tam metin gönderiminde; İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Özetler 250 sözcükten oluşmalıdır.
 • Makale adı ve anahtar kelimeler hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılması gerekmektedir.
 • En az 3 anahtar kelime bulunmalıdır.
 • Yazar ya da yazarların adı; makale başlığının altına, sağa dayalı, italik ve koyu bir şekilde 11 punto olarak yazılmalı, yazar ya da yazarların adının yanına konularak "*" işareti ile dipnot olarak yazar ya da yazarların unvanları, çalıştıkları kurumlar, kendilerine ulaşılabilecek e-posta adresleri ile birlikte yazılmalıdır.
 • Gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması zorunludur.
 • Yazı büyüklüğü; 12 punto "Times New Roman" biçiminde olmalıdır. Metin tek satır aralıklı ve iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.
 • Sayfa yapısı "normal", üsten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sağ 2,5, sol 2,5 cm, girinti 1 cm olmalıdır.
 • Başlık 14 punto, sayfa ortası, koyu ve tamamı büyük harf olmalıdır.
 • Atıflar dipnotlar şeklinde değil, metin içinde ilgili yere açılacak parantezlerle yapılmalıdır. Parantez içindeki sıralama yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numarası ya da numaraları şeklinde olmalıdır.
 • Kaynakça 10 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makale metninden sonraki sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıſta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlanılmalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıſta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2010a, 2010b, 2010c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıſta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Kaynakların yazılmasında standart APA 6 formatı kullanılmalıdır.
 • Kaynakçada; yazar ya da yazarların soyadları büyük harflerle, ilk adları yazılmalı. İlk harf büyük sonrakiler küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Kaynakçada; kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 • İnternet kaynaklarında yazar ismi bulunmuyorsa, bu kaynaklar, kaynakçada yazarı belirli kaynaklar sıralaması sona erdikten sonra «İnternet Kaynakları» başlığında erişim tarihleri esasına göre sıralanmalıdır.
 • Tablo, şekil, grafik ve resim için, alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Gösterilecek kaynak, tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında, 10 punto olmalıdır.
 • İstenilen özellikleri içermeyen yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sergiye Gönderilecek Eser Şartnamesi

 • Sergide konu sınırlaması yoktur. Sanatçılar, diledikleri teknikte, daha önce sergilenmemişeserlerle sergiye katılabilirler.
 • Eserlerin uzun kenarı 50 cm'yi geçmemelidir.
 • Eser görselleri (yüksek çözünürlüklü), bilgileri ve sanatçı özgeçmişleri 15 Nisan 2018 tarihine kadar artsurem@yandex.com’a adresine gönderilmelidir.
 • Eseri kabul edilen sanatçılara 17 Nisan 2018 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır.
 • Eseri sergilenecek olan sanatçılar, eserlerini en geç 9 Mayıs 2018'de Artsürem'de olacak şekilde ulaştırmalıdırlar. Gönderimin Aras Kargo ile yapılması durumunda, 15 Desiye kadar olan kargoların geliş kargo masrafı Artsürem'e ait olacaktır. Gönderileri bu boyutu aşan ya da başka bir kargo firmasıyla eserlerini göndermek isteyen katılımcılar, kargo masraflarını kendileri karşılayacaktır.
 • Sergiden sonra sergide yer alan bütün resimlerin yer alacağı bir e-kitap (ISBN'li) yayımlanacaktır.
 • Sergide yer alacak sanatçılara katılım belgesi gönderilecektir.